Algemene voorwaarden

 

Pijpuniverseel is een Commanditaire Vennootschap statutair gevestigd te Amsterdam, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer; 18617298.

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Definities
 
1.1 Aard van werkzaamheden: verkoop van pijpen en fittingen alsmede houtkachels, ondermeer via webshop, groothandel en detailhandel.
1.2 De consument: een wederpartij die handelt als een natuurlijk persoon of een vertegenwoordiger van elke andere rechtsvorm b.v. B.V, N.V, VOF of C.V.
1.3 Verkoop op afstand: een door verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken van communicatie op afstand.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst aangaande koop op afstand tussen Pijpuniverseel en de consument.
1.5 De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon of een vertegenwoordiger van elke andere rechtsvorm b.v. B.V, N.V, VOF of C.V.
1.6 Website: de website van Pijpuniverseel waarop de aanbiedingen worden gedaan, www.pijpuniverseel.nl
1.7 Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 
2. Algemeen
 
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pijpuniverseel en de consument, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Pijpuniverseel, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 
3. Aanbiedingen en offertes
 
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij anders is vermeld op de internetsite van Pijpuniverseel.
3.2 De op de website vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verwijderingsbijdragen, tenzij anders aangegeven.
3.3 Pijpuniverseel kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Pijpuniverseel niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 
4. Totstandkoming van de overeenkomst
 
4.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand, na plaatsing van een order door consument bij Pijpuniverseel, al dan niet naar aanleiding van een van Pijpuniverseel afkomstige offerte, op de dag dat Pijpuniverseel de order schriftelijk (al dan niet elektronisch/per mail) aan koper bevestigt, dan wel op de dag dat de tussen partijen gesloten overeenkomst door Pijpuniverseel wordt ondertekend.
4.2 Mondelinge toezeggingen c.q. afspraken, afkomstig van Pijpuniverseel en/of van een van haar leden kunnen Pijpuniverseel enkel binden indien en voor zover zij vervolgens schriftelijk aan koper zijn bevestigd.
4.3 Indien mondeling(waaronder telefonisch) bij een van de leden van Pijpuniverseel een order geplaatst is, geldt de order eerst dan als door Pijpunivereel aanvaard en de overeenkomst als tot stand gekomen, indien Pijpuniverseel niet binnen een na te melden termijn heeft doen weten de order niet, of niet zoals gedaan, te aanvaarden (a) bij levering uit voorraad: binnen 5 werkdagen na de mondelinge order, (b) bij levering niet vallende onder (a) binnen zes(6)maanden na de order en (c) uiterlijk bij aanvang van de uitvoering van order.
4.4 Tenzij koper per ommegaande doch uiterlijk binnen 2 werkdagen protest aantekent, wordt de overeenkomst tussen partijen geacht juist en volledig te zijn weergegeven in de door of namens Pijpuniverseel  digitaal verzonden bevestiging van de order of overeenkomst,
4.5 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van de door Pijpuniverseel via de website gedane aanbieding. De aanvaarding is een feit op het moment dat de consument een bestelling via de op de website van Pijpuniverseel aangegeven wijze heeft geplaatst.

5. De uitvoering van de bestelling
 
5.1 Pijpuniverseel zal bij de uitvoering van de bestelling de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
5.2 Indien de bezorging hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen twee werkdagen nadat de bestelling bij Pijpuniverseel is geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Na annulering crediteren wij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen.
 
6. Levering
 
6.1 Levering geschiedt op het adres van de consument dat ten tijde van de bestelling aan Pijpuniverseel kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
6.3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Pijpuniverseel hem hiervan in kennis heeft gesteld. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
6.4 Komen Pijpuniverseel en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen onder de op de website onder het kopje 'bezorgen' vermelde voorwaarden, tenzij Pijpuniverseel bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument andere vastgestelde condities heeft medegedeeld. Pijpuniverseel behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
6.5 Indien Pijpuniverseel gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Pijpuniverseel ter beschikking heeft gesteld.
 
7. Garantie
 
7.1 Op producten wordt, tenzij anders vermeld, door de leverancier 12 maanden garantie gegeven.
7.2 De factuur geldt tevens als garantiebewijs van het geleverde artikel.
7.3 Indien de geleverde producten niet voldoen en aanspraak wordt gemaakt door de consument op de garantie, zal Pijpuniverseel het product binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van Pijpuniverseel vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich per direct het vervangen product aan Pijpuniverseel te retourneren en het eigendom daarvan aan Pijpuniverseel te verschaffen.
7.4 De hierboven genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Pijpuniverseel, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7.5 Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Pijpuniverseel niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
7.6 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.
 
8. Ruilen/ zichttermijn
 
8.1 Het aanbod zal een zichttermijn van 7 werkdagen na ontvangst inhouden. Mits de artikelen en verpakking onbeschadigd zijn mag een artikel binnen deze 7 werkdagen na ontvangst zonder opgave van reden geretourneerd worden. Om te retourneren moet Pijpuniverseel schriftelijk op de hoogte gesteld worden.
8.2 Indien het product speciaal voor de consument is besteld of gemaakt is er geen sprake van een zichttermijn. De verkoop van speciaal bestelde of gemaakte producten is onherroepelijk, tenzij anders overeengekomen.
8.3 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, zal het aankoopbedrag op de rekening van consument overgemaakt worden. De kosten verbonden aan de retourzending komen voor rekening van de consument.
 
9. Eigendomsvoorbehoud
 
9.1 Pijpuniverseel blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
 
10. Onderzoek, reclames
 
10.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
10.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Pijpuniverseel te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
10.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Pijpuniverseel met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Pijpuniverseel gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.
10.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Pijpuniverseel en op de wijze zoals door Pijpuniverseel aangegeven.
 
11. Risico-overgang
 

11.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derde wordt gebracht.
 
12. Betaling
 
12.1 Als consument de producten afhaalt bij Pijpuniverseel dient contant of per PIN betaald te worden. Bij bezorging op adres van consument dient de betaling via een van de op de webshop van www.pijpuniverseel.nl aangegeven mogelijkheden te worden voldaan. 
12.2 Indien betaling niet contant of per PIN plaatsvindt, dient deze te geschieden voor de aflevering van het product, op een door Pijpuniverseel aan te geven wijze.
12.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 
13. Opschorting en ontbinding
 
13.1 Pijpuniverseel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de overeenkomst Pijpuniverseel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
13.2 Voorts is Pijpuniverseel bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pijpuniverseel op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Pijpuniverseel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.4 Pijpuniverseel behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 
14. Aansprakelijkheid
 
14.1 Indien door Pijpuniverseel geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Pijpuniverseel jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.
14.2 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Pijpuniverseel beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
14.3 Onverminderd het bovenstaande is Pijpuniverseel niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/ of grove schuld en/ of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
14.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pijpuniverseel of zijn ondergeschikten.
 
15. Overmacht
 
15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pijpuniverseel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pijpuniverseel niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Pijpuniverseel worden daaronder begrepen.
15.3 Pijpuniverseel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pijpuniverseel zijn verbintenis had moeten nakomen.
15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.5 Voor zover Pijpuniverseel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pijpuniverseel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 
16. Geschillen
 
16.1 De rechter in de vestigingsplaats van Pijpuniverseel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Pijpuniverseel het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
17. Toepasselijk recht
 
17.1 Op elke overeenkomst tussen Pijpuniverseel en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
17.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepa